82 خانه اجاره ای

عمارت علیسا

خوزستان ، اندیمشک ، اسکندرآباد

0/5 دارای امتیاز نیست 0 بررسی
Created with Sketch. 20 Created with Sketch. 2 Created with Sketch. 1 Created with Sketch. 1000m2

دو خواب شمس آباد

خوزستان ، دزفول ،شمس آباد , جنب کارخانه یخ . کوی آشنا

0/5 دارای امتیاز نیست 0 بررسی
Created with Sketch. 40 Created with Sketch. 2 Created with Sketch. 2 Created with Sketch. 2500m2

تست خانه اجاره ای

خوزستان ، دزفول ، جاده جعفر بن طیار ، یک کیلومتر بعد از شهرک بنجعفر ، جنب کوچه باغ لک لک ها

0/5 دارای امتیاز نیست 0 بررسی
Created with Sketch. 35 Created with Sketch. 3 Created with Sketch. 1 Created with Sketch. 200m2

دو خواب شمس آباد

خوزستان ، دزفول ،شمس آباد ، کوچه باغ مهر

0/5 دارای امتیاز نیست 0 بررسی
Created with Sketch. 20 Created with Sketch. 2 Created with Sketch. 3 Created with Sketch. 1000m2

اشکیور170

0/5 دارای امتیاز نیست 0 بررسی
Created with Sketch. 40 Created with Sketch. 7 Created with Sketch. 3 Created with Sketch. m2

ویلا باغ رویال

خوزستان ، دزفول ، جاده شمس آباد ، روبروی کارخانه یخ

0/5 دارای امتیاز نیست 0 بررسی
Created with Sketch. 18 Created with Sketch. 2 Created with Sketch. 2 Created with Sketch. 5000m2

دو خواب بنجعفر

خوزستان ، جاده محمد بن جعفر / خیابان فروغ

0/5 دارای امتیاز نیست 0 بررسی
Created with Sketch. 119 Created with Sketch. 3 Created with Sketch. 2 Created with Sketch. 1500m2

دو خواب شمس آباد

خوزستان ، دزفول ،شمس آباد ، بنوار شامی

0/5 دارای امتیاز نیست 0 بررسی
Created with Sketch. 4 Created with Sketch. 2 Created with Sketch. 1 Created with Sketch. 1000m2

باغ ویلای دز

خوزستان ، دزفول ،جاده بنجعفر ، کوچه باغ ساحل

0/5 دارای امتیاز نیست 0 بررسی
Created with Sketch. 2 Created with Sketch. 1 Created with Sketch. 1 Created with Sketch. m2

باغ ویلای رز

خوزستان ، دزفول ،شمس آباد ، روبروی کارخانه یخ

0/5 دارای امتیاز نیست 0 بررسی
Created with Sketch. 15 Created with Sketch. 2 Created with Sketch. 1 Created with Sketch. 1000m2

باغ ویلای برکه

خوزستان ، دزفول ،شمس آباد ، روبروی کارخانه یخ

0/5 دارای امتیاز نیست 0 بررسی
Created with Sketch. 16 Created with Sketch. 2 Created with Sketch. 1 Created with Sketch. 1000m2

باغ ویلا

0/5 دارای امتیاز نیست 0 بررسی
Created with Sketch. 2 Created with Sketch. 1 Created with Sketch. 1 Created with Sketch. m2