تا این لحظه
0
+ اقامتگاه دارای ظرفیت بالا وجوددارد